Privacy reglement voor klanten Mediplus Eemland B.V. April 2018 – Mediplus Eemland – Amersfoort

Mediplus Eemland

Mediplus Eemland

Mediplus, een erkend medisch speciaalzaak, is een samenwerkingsverband van twaalf apotheken in Amersfoort en Leusden. Mediplus heeft zich een belangrijke plaats verworven op het gebied van medische artikelen, sportverzorging en zorg.

Onze producten
Header afbeelding

Welkom bij Mediplus

De filosofie van het bedrijf is naast het leveren van een goed product, streven naar een juiste advisering en optimale productbegeleiding.

Privacy reglement voor klanten Mediplus Eemland B.V. April 2018

Referenties

Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Persoons-gegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
Medische of medicatie gegevens Persoonsgegevens, direct of indirect betrekking hebbend op de lichamelijke gesteldheid of de farmacotherapie van betrokkene, verzameld door een beroepsoefenaar op het gebied van de gezondheidszorg in het kader van zijn beroepsuitoefening;
Bestand Een gestructureerd geheel van persoonsgegevens ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
Betrokkene Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
Bewerker Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
Derde Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
Verwerken van persoonsgegevens Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van toezending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;
Verstrekken van gegevens Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens die in het bestand zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;
Verzamelen van persoonsgegevens Het verkrijgen van persoonsgegevens;
Verantwoordelijke De natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen, of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
Ontvanger Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
CBP College Bescherming Persoonsgegevens, ingesteld op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het CBP heeft als taak toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens;
Klachtencommissie De Klachtencommissie ECKG (Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht) is belast met de onafhankelijke behandeling van klachten.

 

Artikel 2. Reikwijdte

1. Dit reglement is van toepassing op de vestiging van Mediplus Eemland B.V. en heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens in deze vestiging.

2. De manager is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en stelt de middelen vast waarmee de persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

1. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is:Het systematisch en bondig vastleggen van gegevens over cliënten/patiënten voortvloeiend uit advisering en/of afleveren van hulpmiddelen en andere gezondheidsproducten, met het oogmerk deze gegevens in het kader van zorgverlening en zorgondersteuning te gebruiken ten behoeve van:

  • begeleiding bij keuze van materialen en het bewaken van doelmatig gebruik
  • het financieel afhandelen van de geboden zorg aan de klant met de klant dan wel diens zorgverzekeraar; het aanmaken en registreren (en bewerken) van (gespecificeerde) declaraties;
  • optimalisatie van de inzet van hulpmiddelen;
  • kwaliteitstoetsing (o.a. klanttevredenheid, kwaliteitsindicatoren);

2. Verzamelde gegevens worden alleen in geanonimiseerde vorm gebruikt in het kader van:

  • management en doelmatig beleid en beheer;
  • wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

3. Binnen de doelstelling van dit reglement zullen geen andere gegevens worden opgenomen dan onder lid 1 genoemd.

Artikel 4. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
2. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.
3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
4. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking van persoonsgegevens. Zijn/haar handelswijze met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens worden bepaald door dit reglement. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet naleven van dit reglement.
5. De verantwoordelijke verplicht de bewerker dit reglement na te leven. De taken, rechten en verplichtingen van de bewerker worden door de verantwoordelijke schriftelijk vastgelegd. De bewerker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de onder zijn beheer staande faciliteiten. Hij treft de noodzakelijke maatregelen met betrekking tot de beveiliging van onder andere apparatuur en programmatuur waarmee de gegevens worden verwerkt. De ter zake getroffen regeling(en) is /zijn bij de bewerker in te zien.
6. De verantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. De manager heeft de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Gelijke plicht rust op de gegevens en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Gelijke plicht rust op de bewerker voor het geheel of het gedeelte van de faciliteiten, dat hij onder zicht heeft.

Artikel 5. Verwerking van persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

  • de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeftverleend;
  • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is, of voor handelingen die op verzoek van betrokkene worden verricht en dit noodzakelijk is om een wettelijkeverplichting na te komen;
  • .  de verwerking noodzakelijk is met het oog op belang van verantwoordelijke of van een derde en het belang van betrokkene niet prevaleert.

Artikel 6. Vertegenwoordiging

1. Indien de betrokkene jonger is dan twaalf jaar, treden de ouders, die het ouderlijk gezag uitoefenen dan wel de voogd in de plaats van de betrokkene.
2. Hetzelfde geldt voor de betrokkene die de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.
3. Indien de betrokkene in de leeftijdscategorie van twaalf tot zestien jaar valt en in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, treden naast de persoon zelf diens ouders op, tenzij gewichtige belangen van de betrokkene zich daartegen verzetten.
4. Indien de betrokkene de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, dan treedt in volgorde als hier weergegeven als vertegenwoordiger voor hem op:

  • de curator of mentor indien de betrokkene ouder curatele staat of tenbehoeve van hem een mentorschap is ingesteld;
  • de persoonlijk gemachtigde indien de betrokkenen deze schriftelijk heeft gemachtigd, tenzij deze persoon niet optreedt;
  • de echtgenoot of andere levensgezel van betrokkene, tenzij deze persoon dat niet wenst of ontbreekt;
  • een ouder, kind, broer of zus van betrokkene, tenzij deze persoon dat nietwenst.

5. Indien de betrokkene de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, heeft hij de mogelijkheid een ander persoon schriftelijk te machtigen in diens plaats te treden.
6. De persoon die in de plaats treedt van de betrokkene, betracht de zorg van een goed vertegenwoordiger. Hij is gehouden de betrokkene zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taken te betrekken.
7. De verantwoordelijke komt zijn verplichtingen die voortvloeien uit wet en reglement na jegens de vertegenwoordiger van de betrokkene, tenzij die nakoming niet verenigbaar is met de zorg van een goed verantwoordelijke.

Artikel  7. Kennisgeving

1. De verantwoordelijke deelt door middel van een algemene kennisgeving(duidelijke aankondiging in de winkel en in de welkomstbrief en op de website) verwerking van de persoonsgegevens en het bestaan van dit reglement mee aan  betrokkenen.
2. De verantwoordelijke geeft duidelijk aan op welke wijze het reglement kan worden ingezien en verkregen en nadere informatie ter zake kan worden ingewonnen.
3. Indien andere doelen dan zorgverlening en zorgondersteuning een doelstelling vormen van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de verantwoordelijke de plicht de betrokkene vooraf gericht te informeren omtrent de aard van de gegevens die worden opgenomen, alsmede omtrent de doeleinden die daarmee worden nagestreefd, een en ander met inachtneming van het in artikel 3 bepaalde.

Artikel 8. Voorlichting en verstrekking hulpmiddelen

1. De verantwoordelijke verstrekt mondeling informatie over de behandeling aan de betrokkene. Deze informatie kan zo nodig worden ondersteund door schriftelijke informatie. De gegeven informatie betreft minimaal de informatie die nodig is voor juist gebruik van de hulpmiddelen. Wanneer hulpmiddelen door een derde, namens de betrokkene, worden afgehaald, wordt de meest relevante informatie ten behoeve van veilig gebruik mondeling aan de afhalende persoon verstrekt, de overige informatie wordt schriftelijk verstrekt.
2. Indien de mondelinge voorlichting privacygevoelige informatie betreft, kan het gesprek in de spreekkamer worden gevoerd. Zowel de verantwoordelijke als de  betrokkene kan aangeven dat het gewenst/ noodzakelijk is het gesprek in een afgesloten ruimte te voeren. Uiteindelijk bepaalt de betrokkene waar het gesprek zal plaatsvinden.
3. In situaties waarbij voor meerdere gezinsleden hulpmiddelen klaar staan, worden deze slechts gezamenlijk afgeleverd aan het gezinslid dat de hulpmiddelen komt afhalen, indien duidelijk is dat betreffende gezinsleden hiertegen geen bewaar hebben. Is er geen duidelijkheid over een eventuele toestemming of mogelijk bezwaar dan worden de hulpmiddelen niet aan ander gezinslid meegegeven.

Artikel 9. Verstrekking van gegevens

1. Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of het een geval betreft als genoemd in de leden 2, 3 of 4 is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de gerichte toestemming van de betrokkene vereist.
2. Indien de verstrekking van de gegevens buiten de doelstelling van de verwerking valt, dient de toestemming schriftelijk verleend te worden.
3. Indien persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd dat zij redelijkerwijs niet tot de individuele persoon herleidbaar zijn, kan de verantwoordelijke beslissen deze te verstrekken ten behoeve van doeleinden die verenigbaar zijn met het doel van de registratie.
4. Persoonsgegevens kunnen alleen dan zonder toestemming van de betrokkene ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek op het gebied van de volksgezondheid worden verstrekt, indien:

  • het onderzoek een algemeen belang dient,
  • de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk is,
  • de betrokken patiënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt,
  • het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost en
  • bij de uitvoering is voorzien in zodanig waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.

5. Van alle gegevensverstrekkingen aan derden anders dan op grond van lid 2 en 3, die te herleiden zijn tot individuele gegevens, wordt door de verantwoordelijke een register bijgehouden. De in dit register vermelde gegevens worden gedurende twee kalenderjaren bewaard, tenzij zij in het kader van een procedure langer bewaard moeten blijven.
6. De verantwoordelijke deelt de betrokkene op diens verzoek schriftelijk binnen vier weken mede of zijn/haar persoonsgegevens in het jaar voorafgaand aan het verzoek aan derden zijn verstrekt.

Artikel 10. Toegang tot persoonsgegevens

Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften ter zake hebben slechts toegang tot de individuele persoonsgegevens de verantwoordelijke die deze gegevens heeft verzameld(de manager), diens waarnemer, alsmede ten behoeve van bij Mediplus werkzame personen voor zover deze in het kader van hun werk daartoe zijn gemachtigd door de verantwoordelijke. Voorts hebben tot de persoonsgegevens toegang de eventuele bewerker en, na overleg met de verantwoordelijke, de door deze schriftelijk aangewezen personen, voor zover dit in het kader van de bewerking noodzakelijk is.

Artikel 11. Inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens

1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens.
2. De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt. Een mogelijke beperkingsgrond voor inzage en afschrift kunnen zijn gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de verantwoordelijke  daaronder begrepen.
4. Voor de verstrekking van een afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

Artikel 12. Aanvulling, correctie of vernietiging van opgenomen

persoonsgegevens

1. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.
2. De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de verwerking voorkomen
3. De betrokkene kan verzoeken om verwijdering van op hem betrekking hebbende gegevens.
4. De verantwoordelijke deelt zijn beslissing binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijke verzoek tot correctie of verwijdering schriftelijk aan de betrokkene mee. Een weigering is met redenen omkleed.
5. De verantwoordelijke verwijdert de gegevens binnen 3 maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

Artikel 13. Internetservices

1. Mediplus biedt via haar website een bestelformulier voor incontinentiemateriaal aan. Ook voor de  persoonsgegevens die via dit formulier worden verkregen, is dit reglement van toepassing.
2. Het raadplegen van gegevens geschiedt via een beveiligde verbinding en is uitsluitend te benaderen via een gebruikersnaam en wachtwoord.
3. De via internet verzamelde gegevens worden in een door Mediplus beveiligde omgeving vastgelegd.
4. De betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de eigen e-mailbox en het zorgvuldig gebruik maken van gebruikersnaam en wachtwoord.

Artikel 14. Bewaartermijnen

1. Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften stelt de verantwoordelijke vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. Deze bewaartermijn is in beginsel vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer dan redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
2. Indien de bewaartermijn is verstreken of de betrokkene doet een verzoek tot verwijdering voor het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende persoonsgegevens uit de registratie verwijderd en vernietigd, zulks binnen een termijn van drie maanden.
3. Verwijdering blijft evenwel achterwege wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarover tussen de betrokkene en de beroepsbeoefenaar overeenstemming bestaat.
4. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

Artikel 15. Overdracht van opgenomen persoonsgegevens

1. De betrokkene heeft het recht op hem betrekking hebbende gegevens (anders dan recepten) te doen overdragen aan een andere, door hem aan te wijzen verantwoordelijke. Daartoe dient hij een schriftelijk verzoek in bij de verantwoordelijke. De inwilliging van dit verzoek kan slechts worden geweigerd op grond van een wettelijk voorschrift dan wel worden opgeschort voor zover de verantwoordelijke jegens de financier van de verleende zorg tot bewaring gehouden is of indien ter zake van die zorg een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden gemaakt.
2. In geval de verantwoordelijke het voornemen heeft tot overdracht van door hem gehouden persoonsgegevens in verband met de beëindiging van diens praktijk, dient de verantwoordelijke door middel van een advertentie in een of meer regionale kranten of een maatregel van gelijke strekking betrokkenen over de voorgenomen overdracht te informeren, opdat deze voldoende kans wordt geboden tegen het voornemen bezwaar te maken.

Artikel 16. Klachten

1. Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, kan hij zich te wenden tot:

  • de verantwoordelijke van de registratie
  • de op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector ingestelde onafhankelijke Klachtencommissie ECGK.
  • het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) met het verzoek een onderzoek in te stellen of de wijze van gegevensverwerking door verantwoordelijke in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.       of gebruik maken van de in hoofdstuk 8 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens neergelegde beroepsmogelijkheden.

Overgangs-en slotbepalingen

Artikel 17. Wijziging van het reglement

Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door Mediplus Eemland B.V.  De wijzigingen in dit reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan belanghebbenden.

Artikel 18. Inwerkingtreding

Dit reglement is per mei 2018 in werking getreden en is bij de verantwoordelijke in te zien. Desgewenst kan tegen kostprijs afschrift van dit reglement worden verkregen.

Bijlage A behorende bij het privacyreglement van Mediplus Eemland B.V.

De volgende gegevens worden door de verantwoordelijke verzameld en

eventueel verder verwerkt:

Personalia/identificatiegegevens

 • naam, adres, postcode, woonplaats
 • emailadres
 • BSN-nummer
 • geboortedatum
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • email adres
 • naam huisarts
 • naam apotheek
 • naam specialist(en)
 • naam andere behandelaar(s) of voorschrijver(s)
 • datum van overlijden
 • Financieel/administratieve gegevens
 • verzekeringsgegevens
 • machtigingsgegevens
 • declaratiegegevens
 • betaalgegevens
 • naam behandelaar
 • datum inschrijving (en vertrek)
 • Medische en farmacotherapeutische gegevens
 • therapie/behandel/medicatiegegevens
 • indicaties / reden van voorschrijven (indien bekend)
 • contra indicaties (indien bekend)

Bijlage B behorende bij het privacyreglement van Mediplus Eemland B.V.

Personen of instanties, waaraan regelmatig gegevens worden verstrekt

Aan de volgende personen of instanties worden de volgende soorten gegevens verstrekt:

Persoon/instantie Soort gegevens
Huisarts Medische en farmacotherapeutische gegevens
Zorgverzekeraar Financieel/administratieve gegevens en verstrekte hulpmiddelen
Medische verantwoording aantal en soort verstrekte hulpmiddelen
Apotheek van cliënt Medische en farmacotherapeutische gegevens